අරමුදල් සහ සේවා

  1. මුල් පිටුව
  2. අරමුදල් සහ සේවා

බිංගිරිය දහම් පාසල

බිංගිරිය රජයේ පාසල එහි නිර්මාතෘ වු සරණංකර හිමියන්ගේ නම් කර ඇති අතර එම නමින් විහාරය මුලික කොට දහම් පාසලක් පවත්වාගෙන යනු ලැබේ. සමස්ථයක් ලෙස තමව රට ජාතියට ලැදි විනය ගරුක, ගුණවත්, නැණවත් පුරවැසියන් දායාද කිරීමේ අරමුණින් අතීතයේ සිට නොකඩවා දහම් පාසල පවත්වාගෙන යයි.

බිංගිරිය පෙර පාසල

බිංගිරිය රජයේ රෝහල ඉදිරිපිට ඇති විහාරය සතු ඉඩමෙහි තිබු ආරවුල් සහිත භුක්තිය නිරවුල් කොට පුර්ව ළමා විය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයක් ආරම්භ කර පවත්වාගෙන යනු ලැබේ. ළදරු පාසල ආරම්භයේදී එක්සත් මරණාධාර සමිතියේද සම්බන්ධය ඇතිව පොදු ශාලාවක් ඉදිකර තිබිණ. එරහි ළදරු පාසලක් ආරම්භ කිරීමේ කටයුතු පුජ්‍ය පඩිවෙල සෝරත හිමියන්ට අප නාහිමියෝ භාර දුන්හ. විලත්තව ආර්.එම්.රවීන්ද්‍ර ශ‍්‍රීනාත් රත්නායක මහතාගේ නැසී ගිය කවි`දු සුභාෂිත පුතණුවන් වෙනුවෙන් රුපිලයල් 80000 මුදලක්ද මේ වෙනුවෙන් යොදවා ඇත.

තවද බොහෝ සංවිධාන සහ පරීත්‍යාගශීලීන්ගේ උදව් ඇතිව අලුත් ගොඩනැගිල්ලක් තනවා ඉඩම වට කොට වැට ආරක්ෂිත ලෙස නිමවා පෙර පාසල ආරම්භ කර ඇත. මෙම ඉඩම බොහෝ කලකට පෙර විහාරයට පූජා කර ඇත්තේ මුරුකණ්ඩියේ විසු එස්.බී.ඒ.ඇම්.කිරිබණ්ඩා ලේකම් මහතා සහ මේනුහාමි උපාසිකාව විසිනි.